Berichten

De volgende berichten zijn verzameld in de periode tot ca. 2010. Inmiddels zijn kranten digitaal doorzoekbaar via Delpher. Het resultaat daarvan staat hier.

Enige familieadvertenties, afkomstig van het Centraal Bureau voor Genealogie

Losse berichten, op datum van notering


11.05.2009
In het Asser archief het blad ‘De Landstand in Drenthe’ van 1943 doorgebladerd. Trof ik onder het kopje TREKPAARD Hengstenkeuring te Assen het volgende aan:
‘Ratering van de Loo smaakte het geluk, dat zijn beide hengsten weer werden goedgekeurd, terwijl de jongste nl. Iman nu ook in het Keurstamboek werd opgenomen. Het is een jonge Clairon van Hoek met goed type en beste voorhand. Jacob lijkt geabonneerd op de 3e plaats van de premies en is dit steeds waard.’ (8.1.1943)

20.11.2008
Kwam op Internet op een site over een landgoed te Rolde de naam Ratering nog tegen. Ik weet niet om wie het gaat. De tekst luidt:
‘In januari 1949 trekt het gezin van chauffeur Ratering erin en wordt het huurcontract door W. Benes en S. Duintjer als eigenaar (!) ondertekend. Dit gezin bewoont het boerderijtje zodanig, dat de beide eigenaren herhaaldelijk de kosten van vernielingen uit eigen beurs moeten herstellen.’
http://www.westerscheveld.nl/index.php?page=13

6.11.2008
In een wat oudere Kloetschup (het blad van het Rolder Historisch Gezelschap) herlas ik een artikel van Henk Luning over bakkers in de voormalige gemeente Rolde. Harm Ratering, een zoon van kleermaker Berend Ratering en Jantje Tjarks te Grolloo, was de eerste bakker van Grolloo. Harm die vrijgezel was, begon omstreeks 1846 met zijn bakkerij. Hij begon met ongeveer 200 kg. bloem per week, en had daarmee de kleinste bakkerij in de gemeente Rolde. Het provisorische bakkerijtje was gevestigd in het oude keuterijtje van zijn vader tegenover de nieuw te bouwen molen. In 1853 werd het huisje verkocht aan de schaapherder Lammert Krabben. Luning concludeert dat de eerste bakkerij in Grolloo geen lang leven beschoren was. Het feit dat de nieuwe molenaar van plan was zelf brood te gaan bakken zal daaraan in niet geringe mate hebben bijgedragen. (De Kloetschup 2002/4).
Het artikel is hier te vinden
De bakkers van Grolloo (oldgrol.nl)

27.09.2008
De Kloetschup (2008/3), tijdschrift van het Rolder Historisch Gezelschap, schrijft over de grote brand in Grolloo van 1915. Hierbij werd ook het café van Harm Ratering getroffen. ‘Een paar dagen na de brand werden twee houten loodsen opgetrokken, waarvan er één voorlopig tot café voor Ratering werd ingericht.’
Meer hierover
De kroegen van Grolloo (oldgrol.nl)

14.03.2008
(Uit:R.A. v.h. Schoutambt Ommen en den Ham inv. nr. 2, fol. 117Vo)
Volmagt van Henrik Raterink en Jan Coops op procureur Hartger van Borne.
Archem den 4 Novemb. 1699
Rigter Joan Westenberg; Keurnoten: Jan Willems Boomhuis en Henrik Martens Blickenhorst
Compareerden in desen Edelen gerigte Henrik Raterink en Jan Coops van Scheerhoorn onder den gerigte van Emlenkamp gelegen, en verklaarden in de beste en bestendigste forme regtens geconstitueert en Volmagtig gemaakte te hebben; sulx doende kragt deses de Eerwaarde Hartger van Borne procurator en Custos tot Ommen, omme voor haar bij middelen regtens in te vorderen van Henricus Ovemars in den Ham soodanige een en t’ negentig Carolij gulden, als gemelte Overmars wegens een gekoft drie jarig en een enter peert aan hun
Comparanten is verschuldigt, volgens desselfs afgegeven handt in dato den Meij 1699, de penningen voor haar te ontfangen en quitantie daar voor te passeren, en voorts alles daar omtrent te doen en laten geschieden t’ geen sij Constituants selfs præsent sijnde, soude kunnen mogen en moeten doen, onder belofte van sulx alles van waarden te sullen houden, en haren geconstitueerden daar van ten allen tijden kost en schadeloos te houden. Sonder argelist.

12.03.2008
In de Leeuwarder Courant is online de volgende advertentie te lezen

2007
De Drentse en Asser Courant van dinsdag 7 december 1897 had het volgende bericht.
Coevorden 5 december – Zaterdagnacht heeft er in ’t naburige Dalen een hevige vachtpartij plaatsgehad.
De varkenskoopman J. Ratering te de Loo is onder meer over de rug een snede van 29 cm. lengte en 1 cm. breedte toegebracht. Het hoofd was letterlijk gekerfd. Mede zijn ernstig verwond C. Dekker en G. Wolters te de Loo, gemeente Coevorden.
Bij eerstgenoemde werd geneeskundige hulp ingeroepen en verleend door dokter Lokker te Coevorden. Direct levensgevaar bestaat er bij Ratering niet; de politie doet streng onderzoek.

12.09.2005
Ratering algemeen
De onder 15.03.2005 vermelde Jacomina Petronella Ratering heb ik kunnen thuisbrengen. Zij behoort inderdaad tot de Ratering familie die haar oorsprong in Bocholt heeft. Jacomina Petronella was de oud-tante van mr. Antonie Kleijn, oud-burgemeester van Zweeloo en later Meppel, geboren 29.1.1907 te Goes. De moeder van mr. Kleijn heette Anna Johanna Catharina Ratering, geboren 25.11.1875 te Den Haag en trouwde aldaar op 15.11.1901 met Antonie Kleyn.
Deze Ratering familie in Den Haag had een boekhandel.


Ratering/k’s in Emlichheim
Op 12 januari 1458 wordt Mattheus van Schonevelde van Grasdorp, zoon van Mattheus van Schonevelde en Grasdorp en Margaretha van Sombreffe, beleend met Huis te Mallum en voorts met de grove en smalle tienden over Hartgerink, Bruyninck en Raterdinck in het kerspel Emlichheim tot een 5-mark leen, en een erve en goed te Ischate, het goed Assinck en het goed te Averbroick (marke Langelo) te Haaksbergen (Rep. Lenen Borculo p. 35 resp. 85). 14 aug. 1470, herbelening. (Mededeling Klaas Padberg Evenboer)

15.03.2005
Genealogie Ratering/k uit Coevorden
Dankzij een mailtje kan weer een persoon aan deze genealogie worden toegvoegd. Gerrit Evert Pauls, nr. 82, blijkt op 2.9.1827 in Groningen getrouwd te zijn met Florina Christina Strijdt, geb. 20.3.1808 in Groningen. Als beroep wordt bij zijn huwelijk vermeld kleermaker. Gerrit was de jongste zoon van Evert Pauls Ensing en Aaltien Ratering. De middelste zoon Hendrik nam de familienaam van zijn moeder aan en maakt als een Raterink deel uit van de bovengenoemde genealogie. De oudste zoon had de familienaam Ensing.

Ratering algemeen
In het dagblad Het Vaderland van 25.10.1935 staat een overlijdensadvertentie voor Jacomina Petronella Ratering, weduwe van de heer L.J. Kleyn. Een jaar later staat in dezelfde krant een berichtje dat de diaconie van de gereformeerde kerk van ’s Gravenhage-Oost van haar een legaat heeft ontvangen. Mij was bekend dat in Den Haag Ratering’s woonden voortkomend uit het geslacht dat zijn oorsprong heeft in Bocholt en R.K is. Maar kennelijk is daarmee het beeld niet compleet.

04.01.2005
Genealogie Henricus Raeterinck, Goor
In het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle kwam ik de volgende beschrijving van een lakzegel tegen :
Jacob Raterinck, verwalter-richter te Ootmarschen;
Ootmarschen 16 juni 1686;
opgedrukt (achthoekig) zegel (12×14 mm) in zwarte lak;
Wapen: een lisdodde, teweerszijden vergezeld van een klaverblad. Aanziende traliehelm. Helmteken: de lisdodde uit het schild.
Dit zegel bevindt zich op een stuk in het archief van de leenkamer van Overijssel.

08.07.2004
Genealogie Henricus Raeterinck, Goor
De processtukken in de zaak van Margaritha Aleida Raterink weduwe van Dr. Wilhelm Helter tegen Anna Christina Gosselink in het Zwolse archief bekeken. Gaat deels om de nalatenschap van grootvader Jacob Raterink, bij leven richter te Ootmarsum. Kennelijk was zijn kleinzoon Jacob, burgemeester van Ulsen, met de afwikkeling van de nalatenschap belast. Hij was mede-erfgenaam omdat zijn vader was overleden. Toen Jacob zelf kwam te overlijden en bij testament (bijna) alles naliet aan zijn vrouw, achtte zijn zuster Margaritha Aleida zich benadeeld omdat zij vond dat haar nog geld toekwam uit de erfenis van haar grootvader. Op dit punt werd zij in het gelijk gesteld.
In stukken uit de jaren 1431 en 1432, die zich bevinden in het oud-archief van Ootmarsum, wordt een ‘Raetgherdinck maet’ resp. ‘Raetghering maet’ genoemd gelegen in de buurschap Klein Agelo. Veel later heet het stuk land ‘Broekhuijs maete’.

15.05.2004
Genealogie Henricus Raeterinck, Goor
Na kennisneming van een 2-tal dossiers in het archief van Zwolle heb ik de genealogie van Henricus Raeterinck op één punt aangepast. Een Maria Aleida Raterink bleek van een andere Jacob Raterink af te stammen dan waarvan ik was uitgegaan.
De betreffende dossiers hadden betrekking op erfkwesties. Jacob Raterink, zoon van wijlen Jan Christoffer Raterink, had van zijn grootvader in 1712 een lijfrente als pillegift gekregen. Een pillegift is een doopgift. Zijn broers/zusters meenden dat zij evenveel recht hadden op deze gift. Maar omdat grootvader uitdrukkelijk zijn kleinzoon Jacob had bedoeld, werden zij in het ongelijk gesteld.
De andere zaak speelde tussen de weduwe van voormelde Jacob en Margaretha Aleida Raterink over de uitkering van een deel van diens erfenis. De zaak liep van 1743 tot 1762. Wie Margaretha Aleida precies was is mij nog niet bekend. Ik zal bij mijn eerstvolgend bezoek aan het archief te Zwolle het hele dossier, zo’n 10 cm dik, eens doornemen.

15.04.2004
Genealogie Ratering/k uit Coevorden
Het archief in Zwolle bezocht waar een transcriptie lag van de ‘Trouwinschrijvingen in de Nederduitse Gereformeerde Kerken van Graafschap Bentheim 1660-1852’. Daarin trof ik de naam aan van de tot dusver onbekende vrouw met wie Jan Raterink op 14.9.1729 in Coevorden trouwde. De volledige inschrijving stond er zo:
‘Jan Ratrinck van het Loo bij Koevorden; en Sibille Schulten uit het Wijdmarsen getrouwt den 14 7ber te Koeverden met attestatie’. In het Huwelijksboek van Coevorden ontbreekt haar naam.
De transcriptie vermeldde meer Ratering/k’s, maar die waren of wel bekend of behoren tot de Bentheimse stam.

28.03.2004
Genealogie Ratering/k uit Coevorden
Voor mijn onderzoek naar de geschiedenis van het gehucht Ekehaar, in de voormalige Gem. Rolde, was ik op zoek naar de lijsten voor de Liberale Gift van 1747. Rolde zat er niet bij maar wel Coevorden. Deze uiteraard doorgenomen waarbij ik drie maal een Raterink tegenkwam. Het zijn Jan en Harm Raterink die ook in de genealogie voorkomen, maar wie ik niet kan plaatsen is Hendrik Raterink. Hij komt ook voor in een belastingregister van Coevorden van 1744: ‘Hendrik Ratink in de schuir van (schoenmaker Lucas) Holthuis’. In 1754 staat hij er niet meer in.

04.03.2004
Genealogie Ratering/k uit Coevorden Dankzij Kathy Aldering uit Amerika kon ik zowel aanvullingen als een correctie aanbrengen met betrekking tot de nazaten van Teunis Raterink.

27.01.2004
Ratering/k’s in Emlichheim
In een 2-tal boeken met betrekking tot Emlichheim enkele keren de vermelding van de familienaam aangetroffen.

  1. Ratrinck arve, onder Scheerhoorn. Dit erf komt voor in het landboek van het kerspel Emlichheim uit het jaar 1656.
  2. Het kerkboek van Emlichheim werd in 1542/43, 1548/49 bijgehouden door Hinrich Raterdinck en in 1556/57, 1566/67 en 1601 door Lambert Raterdinck.

08.01.2004
Kinderen van Aaltien Ratering/k en Evert Pauls/Pouwels Ensing
Op de site van Jaap Niemeijer http://www.noordelingen.nl/WilleminaKort.htm komt de naam voor van Aaltien Willems Ratering (nr. 45 in de genealogie Ratering/k) als moeder van Albert Everts Ensing. Ik heb lang naar gegevens over enkele kinderen van Aaltien gezocht. Eén kind nam namelijk haar achternaam aan (Hendrik Raterink geb. 19.10.1800; nr. 82 in de genealogie Ratering/k), terwijl de andere twee kinderen van haar tweede man Evert Pauls door mij niet waren terug te vinden. Eén van deze twee is nu dus terecht. Hij heeft de naam Ensing naar de (latere?) familienaam van zijn vader. Blijft nog één kind over, waarvan ik verder geen gegevens kan vinden:
Gerrit Pauls, geboren 28 november 1804 en gedoopt 2 december 1804 te Dalen.
Hij leefde nog op 29 juni 1818.

25.6.2003
Twents streekarchief
Onlangs een bezoek gebracht aan het Twents Streekarchief in Delden. Heeft geleid tot enige toevoegingen aan de genealogie van Henricus Raeterinck uit Goor. In de korte tijd die mij ter beschikking stond noteerde ik verder:

  • 1325-1336 Registers en rekeneningen van het bisdom Utecht (transcriptie) – Item den tiende over Raetgherdinc mit aller slachter not, smal ende grof, alsie gheleghen siën in den kerspel van Aldenzale, alsook -Item een tiende to Raetgherinc, () gheleghen in der marke to Rossem
  • 11.10.1576 Berend Ratenynck had een vordering op Roeloff Olynck van 3 1/2 daalder. Beklaagde verzocht 14 dagen tijd om de schuld te voldoen. (Transcriptie Gerechtsambt Delden).

3.6.2003
Ratering in Frankrijk
Een overzicht van familienamen, die de vorige eeuw in Frankrijk voorkwamen, vermeldt bij de naam Ratering dat er de vorige eeuw 4 Ratering’s in Frankrijk zijn geboren. De laatste moet mijn neef Franck zijn. De naam kwam vanaf 1891 vooral voor in Straatsburg en tussen 1966-1990 in Parijs 13e, Chevreuse, waar mijn broer toentertijd woonde met zijn gezin.

26.5.2003
Genealogie Ratering/k
De belangrijkste wijziging is wel de toevoeging van James (of Jan/Jim) Raterink, nr. 164 in het overzicht, met zijn gezin. Van mijn overgrootmoeder Jantje Stevens, vermeld bij nr. 115, is de overlijdensdatum toegevoegd, die ik in de genealogie Stevens op Internet aantrof.http://home.wanadoo.nl/sytskebarkhuis/stevens.htm
Van de kant van de fam Sterken in Nederland, familie van Jakobje Sterken, die gehuwd was met Teunis Raterink, nr. 98, kreeg ik copieën van overgetikte brieven die Teunis vanuit Amerika aan zijn in Nederland achtergebleven zwager zond. Deze correspondentie heb ik nu op de familiesite opgenomen.
Geen Ratering in RK doopboek van Coevorden De transcriptie van de doop- trouw- en overlijdensinschrijvingen van de RK parochie te Coevorden, waarvan zich een exemplaar in het Drents archief bevindt, vermeldt als moeder van een dopelinge Gezina Ratering. Na raadpleging van de originele boeken, die zich ook in dit archief bevinden, bleek mij dat er Bating staat. Bij het overnemen is er dus een fout gemaakt. Bij voormelde inschrijvingen, die lopen van 1787-1956, komt geen Ratering/k voor.
Ratering vermeld in het jaar 1465:
Rond 1465 woonde er een Ratering in Emsbüren-Hesselte. Werd ook genoemd Ratert. Komt voor in de Willkommschatzung 1498/1499.
http://www.online-ofb.de/namelist.php?nachname=RATERING&ofb=emsbueren&modus=&lang=de