Kranten

Alle jaargangen van de Drentsche (en Asser) Courant zijn in het Rijksarchief Drenthe op microfiche aanwezig. Van de jaargangen 1895 (deels) – 1901 is door de Drentse Historische Vereniging een inhoudsopgave gemaakt, waarvan gebruik is gemaakt bij het samenstellen van het navolgend overzicht. Maar ook wat door mijzelf en behulpzame anderen in andere jaren is aangetroffen komt aan bod. Voor dit overzicht is verder (digitaal) een aantal landelijke dagbladen tot 1940 doorzocht en de Leeuwarder Courant.
NB. Nu we weer een aantal jaren verder zijn, we schrijven thans 2023, is ook de digitalisering van bronnen verder voortgeschreden. Inmiddels is bijvoorbeeld de Drentse en Asser Courant digitaal en via internet tot ca. 1960 doorzoekbaar via het programma Delpher. Een aantal zo gevonden berichten staat hier.
Ekehaar e.o.: Krantenberichten, gezocht via Delpher

1823
5 dec. – Pieter Egberts Hoben, landbouwer te Amen, is voornemens door de ondergetekende Deurwaarder bij het Vredegeregt te Assen, publiek aan de meestbiedende te doen verkopen, plus minus 250 op stam staande eikenbomen, waaronder zeer zware en geschikt tot balken, platen, sporen en allerlei soorten timmerhout, benevens tot scheepstimmerhout, voorhanden in het bos te Amen.
Deze verkoping zal worden gehouden in het bos te Amen, alwaar het hout zich bevindt, op woensdag 10 december 1823, des voormiddags 9 uur te beginnen. H. Haak.

1824
De Gouverneur der Provincie Drenthe brengt ter kennis dat op verschillende plaatsen schaapskudden zijn besmet met de pokziekte. Deze ziekte is ‘ook ontstaan onder de schaapskudden te Eekhaar, gemeente Rolde’.

1848
21 okt. (Leeuw.Crt) – In de nabijheid van het gehucht Amen, gemeente Rolde, onderscheidt zich, tussen een talrijke kluft ordinaire korhoenders, een exemplaar van dat soort, ogenschijnlijk van het vrouwelijke geslacht, als zijnde hetzelve over het gehele lichaam van een bijzonder schone doorschijnend helder witte kleur. Overigens heeft die vogel dezelfde vlucht en grootte als de gewone korhoen. Enige jachtliefhebbers, die zich tot dat einde hadden verenigd, hebben de 18 dezer, vele uren lang, vruchteloos getracht dezelve binnen schot te doen drijven, niettegenstaande het hun ten laatste gelukte het schone dier van de kluft af te zonderen.

1855
10.11 – Te Amen is op een stuk groenland, waarop vroeger meer munten gevonden zijn, dezer dagen gevonden eene oude zilveren munt, ter grootte van een gulden, aan de eene zijde is het borstbeeld van Philippus II met omschrift: Philippus dei gratia Hispaniae rex dux Gelriae, aan de ommezijde is het wapenschild van Philippus, met het omschrift: Dominus mihi adjutor.

1860
3 april – Adv. Boeldag voor Egbert Hoben te Amen van 6 koeien, afgekalfd of die aanstaande zijn, 5 jonge jongbeesten, 70 schapen, waaronder 50 ooijen met lammeren, 15.000 ponden gemestlands hooi, stro, ploeg, eegde en verder boerengereedschap.
Deze verkoping zal gehouden worden ten huize van Egbert Hoben te Amen op woensdag 11 april 1860 de voormiddags te 10 uur.
Notaris H.H. van Lier.

1872
23 nov – Houtboeldag Eldersloo op donderdag de 12 december a.s. van ca. 200 eikenbomen, tot allerlei doeleinden geschikt, 50 dennen, benevens enige grote percelen schel- en weekhout ten verzoeke van Willem Oostbrink, Harm Duker en de weduwe Beijering.
Eikenhout Amen
Op de 10e december 1872 zullen te Amen ten verzoeke van de heer E. Hoben te Grolloo publiek worden verkocht
200 op stam staande eikenbomen, geschikt voor scheepsbouwers, stelmakers en huistimmerlieden.
Voorts enige elzenbomen geschikt voor klompenhout en enige percelen uitmuntend schelhout.
Assen 26 nov. Eergister is alhier in publieke veiling verkocht een boerenplaats, staande en gelegen te Ekehaar, gem. Rolde, toebehorende aan de weduwe H. Vos en cons. voor f 31.856,69. Deze plaats is voor 26 jaren aangekocht voor f 8929.

1879
22 apr. (Leeuw.Crt) – Door de commissie van examens te Assen is de akte van hoofdonderwijzer verleend aan Pieter Meek te Ekehaar.

1880
9 juli (Leeuw.Crt.) – Benoemd tot hoofdonderwijzer te Ekehaar de heer Keiner, hulponderwijzer te Smilde.

1885
23 mrt. – Op vrijdag 27 maart 1885 om 10 uur ten huize van H. Rodenboog te Amen en ten verzoeke van Gerke Schans, schaapherder, worden verkocht
50 beste Drentse Schapen
waarvan 30 ooien met lammeren.
Tevens zal dan worden verkocht 5000 kg best hooi en een wagen met opzet. Ten verzoeke van L. Thijs, aldaar.
J. Lamberts Jzn, deurwaarder.
21 sept. – Verkoop schapen Ekehaar
Dinsdag 28 september 1885 des morgens om 11 uur zullen bij het huis van de heer Westenbrink te Ekehaar publiek worden verkocht
70 Drentse schapen
ten verzoeke van Jan Eising, schaapherder te Ekehaar.
Jhr. Mr. A.W. van Holthe tot Echten, notaris.

1887
17 jan. – Palmslag Vast Goed – Ekehaar
Maandag 24 januari 1887 des morgens om 11 uur zal, in het logement van Mej. Homan -Hoekzema te Rolde, publiek bij palmslag worden verkocht een boerenhuizing met schuur en daarbijbehorend groenland, bouwland, veen en heide ter gezamenlijke grootte van ongeveer 70 hectaren, alles staande en liggende te Ekehaar in 43 percelen, ingezet op f 7840 en toebehorende aan Lambert Hoekman te Ekehaar
Jhr. Mr. A.W. van Holthe tot Echten, notaris.
10 febr. – Boeldag Ekehaar
Donderdag 10 februari 1887 des morgens om 10 uur ten huize en ten verzoeke van Lambert Hoekman te Ekehaar publiek worden verkocht 4 jongbeesten, 20 Drentse schapen, kippen, hooi, ongedroogde rogge, stro, aardappelen, mest alsmede de gehele inboedel, waaronder kabinet, 3 tafels, stoelen en hetgeen meer te voorschijn zal worden gebracht.
Ten verzoeke van de heer Dr. Somer te Rolde
een koe, aanstaand te kalven.
Jhr. Mr. A.W. van Holthe tot Echten, notaris.

1889
4 jan. – In de maand december zijn aan het museum van Oudheden in Drenthe geschonken (o.a):
– Naamregister van de Heeren Leden der Regeering en Predicanten enz. over 1770 door F.E. Keiner, hoofd der school te Ekehaar.

1890
Hendrika K., 17 jaar, te Ekehaar, wordt beschuldigd in de maand december jl. vier kinderboezelaars te hebben gestolen, toebehorend aan de landbouwers Jans en Roelof Speelman te Anderen, bij wie ze in dienst was.
Beklaagde bekent, namelijk wat drie der boezelaars betreft, één was haar gegeven door de moeder van de gebroeders Speelman, welke sedert is overleden.
Het O.M. vraagt veroordeling van beklaagde tot 1 maand gevangenisstraf.
16 febr. – Advertentie – Te huur wegens sterfgeval een boerenplaats te Eleveld. Gegadigden vervoegen zich bij de wed. J. Roelfsema, aldaar. 26 maart – Advertentie – Openbare verkoop van paarden te Eleveld ten verzoeke van mej. de weduwe Roelfsema. 13 dec. – Benoemd tot ouderling (o.a.) J. Smeenge te Ekehaar.

1891
16 juli – Vergadering Liberale Kiesvereniging. Kandidaat gesteld voor de gemeenteraad (o.a.) H. Brouwer te Eleveld.
29 okt. – Onderwijs. Voor de vrije en ordeoefeningen voor de gymnastiek zijn toegelaten (o.a.) F.P. Keiner te Ekehaar.

1892
11 juni – Rechtszaken Arr.rechtbank Assen
Franciscus Hubertus P., onder Rolde, staat terecht wegens diefstal van een koperen ketel ten nadele van de landbouwer Westebring te Ekehaar. op of omstreeks 7 mei jl.
Beklaagde ontkent; hij zegt de ketel te hebben gekocht van ‘Jan Abbings Roels’, welke hem had gekocht te Zwiggelte.
De veldwachter Johannes Jansen was ter ore gekomen, dat beklaagde met een ketel was thuisgekomen, vermoedelijk van diefstal afkomstig. Het daarop door hem en de brigadier der marechaussee ingestelde onderzoek leidde tot het resultaat, dat zij te weten kwamen, dat de bij beklaagde gevonden ketel was gestolen bij Westebring te Ekehaar, die het voorwerp als zijn eigendom herkende. Beklaagde antwoordde hem op zijn vraag vanwaar hij de ketel had, dat hij deze had gekocht van hem onbekende lieden te Zwiggelte, terwijl hij thans zegt, dat hij hem had gekocht van Roelof Abbing.
Als getuige á décharge wordt gehoord de 18-jarige Brink, een zoon van de vrouw met wie beklaagde leeft. Deze zegt, dat beklaagde hem had medegedeeld, dat hij de ketel in de nacht had ‘gehaald’ en hem een gulden had beloofd wanneer hij voor de Rechtbank verklaarde, dat Roelof Abbing de ketel te koop had aangeboden.
Als antwoord op deze verklaring, die natuurlijk geheel anders uitviel dan de Rechtbank en aanwezigen dachten en waarschijnlijk ook beklaagde vermoedde, barstte beklaagde in een lachbui uit.
Het O.M. acht het bewijs voor het ten laste gelegde voldoende geleverd en vraagt veroordeling van beklaagde tot 2 maanden gevangenisstraf.

1893
17 jan. – Hardrijderij op de schaats. Prijzen voor (o.a) J. ten Barge Homan, Ekehaar.

1894
15 jan. – Te Geelbroek () had een treurig ongeluk plaats. De vrouw van R. ten Brink, die reeds enige dagen niet goed was, wilde de puthaak grijpen en viel met het hoofd naar beneden in de put, waaruit zij later niet anders dan als lijk kon worden opgehaald. 14 juni – Ten verzoeke van mej. wed. Remmelt Smeenge geb. Homan vindt verkoop plaats van paarden, vee en boerengereedschap te Ekehaar Verder: rogge, boekweit en aardappelen.
28 juli – De roomafscheider op de boerderij van de landbouwer B.J. Homan te Ekehaar bevalt uitstekend, zodat hier nu alleen de room gekarnd kan worden. De boter, in een karn van verbeterde constructie gemaakt, is zo uitstekend van kwaliteit, dat zij 5 á 10 cents per kilo duurder betaald wordt dan de andere boter.
27 nov. – Assen. Men meldt ons:
Toen Laurens Stadman zich gistermorgen in het veld te Geelbroek onder Assen bevond, zag hij een vos over een slootwal in de richting van komen naar de plaats, waar hij stond. De 17-jarige jongen verborg zich in de slootwal en toen het dier dicht bij hem was gekomen, bracht hij met de stok, die hij bij zich had, een wel gemikte slag op de kop toe. De vos was door de slag als verdoofd en voordat het dier zich weer kon herstellen, maakte Stadman het met stokslagen verder af.

1895
Advertentie – Op 5 Januari 1895 zullen in het logement van de heer Van Wageningen te Rolde ten verzoeke van de heer Joh. Ossel te Smilde publiek bij palmslag worden verkocht:
Onderscheiden Percelen GROEN- EN BOUWLAND
onder Ekehaar, als
de Balkmaat 1/2 ingezet op f 1100,–
de Broekmaat 1/2 ingezet op f 295,–
en verschillende percelen Bouwland en Veld ingezet op f 255,–.
Broekmaat en Veldslag voor H. Heuving op f 470,–
Akker voor A. Smeenge op f 36,–.
Notaris H. van Lier.
24.6 – Dankbetuiging. Ondergetekende betuigt langs deze weg hartelijke dank aan de heer E. Zijl, hoofd der school te Hoogezand, die in de tijd van 5 weken haar zoon Jan van het stotteren genas.
Wed. R. Reinders te Amen.
Assen 6.5 – In de nabijheid van Assen werd zaterdag jl. op een niet gewone wijze een vos bemachtigd. Roelof Boersma te Geelbroek zag om de hoek van een bosje, in het jachtveld van de heer Willinge, een vos. Hij zette zijn hond aan om het dier te vervolgen. Al spoedig had de hond de wilddief tot staan gebracht en stonden ze vijandig tegen elkander over, zonder dat een van beiden aanvallend scheen te durven optreden. Boersma, inmiddels genaderd, gaf reintje een klap met een stok, waarop de hond toesprong en zijn tegenpartij al spoedig meester werd.
Het bleek, dat het jachtveld van Geelbroek, had deze ontmoeting niet plaatsgehad, binnen enkele dagen met een 5 á 6 tal toekomstige wilddieven zou vermeerderd zijn.
27.8 – Naar men ons mededeelt is onder Ekehaar een koe van J. Smeenge door de bliksem doodgeslagen.

1896
28 april – Door den heer R, Brink te Assen en de onbezoldigd rijksveldwachter Johannes Joling te Amen zijn in ’t Hooghaler jachtveld 5 jonge vossen uitgegraven.
30.6 – J. Smeenge te Ekehaar is lid van de kascommissie van de  Onderlinge Brandwaarborgmij te Rolde.
7.7 – J. Huisman, vroeger wonend alhier, is geslaagd voor het roei-examen. Verder kunnen wij melden dat een boom in het weiland van R. Huisman door de bliksem is getroffen
30.7 Amen – Tijdens de laatste hevige storm, die met onweer gepaard ging, sloeg de bliksem in enige hokken rogge op geringe afstand van het huis van J. Koers, alhier. Zij zijn totaal door het vuur verteerd. Weer een waarschuwing voor hen, die bij een opkomend onweer gewoon zijn onder de hokken te gaan schuilen. De storm gaf velen de handen vol werk, daar op bijna alle akkers de garven waren omgewaaid.
4.11 Oosterhesselen (advertentie) – Op zaterdag 7 november ten huize van Jan Huizing te Oosterhesselen ten verzoeke van de heer Jannes Oving te Eldersloo, zullen zo mogelijk in één zitting publiek worden verkocht: verschillende percelen groenland, bouwland en veld onder Oosterhesselen, thans in huur bij Roelof Oving. Tevens zal worden verkocht een huisplaats met bomen bij de woning van Roelof Oving.

1897
1 apr. – Boeldag Ekehaar
op donderdag 8 april 1897, des morgens om 10 uur, zullen ten huize en ten verzoeke van Roelof Huisman te Ekehaar worden verkocht
1 zwart ruinpaard, 8 stuks hoornvee waaronder aanstaande te kalven, nieuwmelkten en pinken, 25 Drentse weerschapen, 2 loopvarkens. Voorts alle boeren-. deel- en melkgereedschappen, waaronder 2 wagens, waarvan een met een nieuw opzet, ploeg, eggen, paardetuig enz. Een grote partij stro, hooi, eet- en pootaardappelen, benevens huismeubelen als: tafels, stoelen, klok, spiegel, glas- blik- tin- en aardewerk en hetgeen meer te voorschijn zal worden gebracht.
Jhr. J.A.G van der Wijck, notaris.
Rolde 12.4 – In de vacature van directeur van de zuivelfabriek ‘Ons Voordeel’, ontstaan door ’t bedanken van de heer A. Ottens, is tijdelijk voorzien door de benoeming van de heer J. Huisman te Ekehaar.
27 aug. – Koe van J. Smeenge te Ekehaar door de bliksem doodgeslagen.
13 nov. – Advertentie – VERMIST twee eenjarige pinken. Inlichtingenn hieromtrent of aanwijzing der dieren worden gaarne ingewacht bij wed. Reinders te Amen.

1898
13.1 – Gisternacht zijn bij J. Beijering te Eldersloo plus minus acht mud aardappelen ontvreemd. Gedeeltelijk zijn ze teruggevonden in een stuk groenland onder Anreep. Naar men ons verder mededeelt wilde de politie zich hierbij gedurende de nacht verdekt opstellen; tegen donkeravond waren de aardappelen (in zakken) evenwel reeds verdwenen. De buit kwam dus veilig binnen.
29.1 – Naar men ons verzekert is een koe van den landbouwer B.W. te Ekehaar aan miltvuur gestorven en is het cadaver op last van den plaatsvervangend districts veearts Mos van Assen verbrand.
26.2 – Volgens gisteren ingesteld onderzoek is, naar we vernemen, gebleken dat van de Drentsche schapen te Ekehaar verschillende exemplaren lijdende waren aan schurft. Om uitbreiding der ziekte te voorkomen, is gelast de aangetaste dieren in afzonderlijke hokken te verzorgen.
26.2 – Arrondissementsrechtbank Assen. Geert O. te Ekehaar staat terecht terzake dat hij op 31 december tussen Rolde en Amen Geert Jeuring in de jas heeft gesneden.
Het OM eist 2 maanden gevangenisstraf tegen O.
De verdediger acht het wettig bewijs niet geleverd. Jeuring alléén zag O. in zijn jas snijden. Jans Reinders verklaart alleen dat beklaagde met een mes in de richting van Jeuring ging. Het was donker en Hendrik Boer zag ook niet het snijden, hij zag geen mes, maar wel dat O. met zijn hand over de rug van Jeuring streek. Wel was daarna de jas stuk, maar pleiter meent dat niet voldoende bewezen is, dat voor die tijd de jas niet stuk was. Hij vraagt vrijspraak.
Tot hilariteit van het publiek vraagt beklaagde: “as ’t kan liefst ’n geldboetien”.
Eleveld – Dinsdag 29 maart 1898 zullen ten huize en ten verzoeke van  L. Geerts te Eleveld publiek worden verkocht:
1 drachtige merrie, 10 stuks hoornvee, waaronder aanstaande te kalven, nieuwmelkten en pinken,benevens 30 Dr. ooischapen, met en zonder lammeren.
28.3 wordt de advertentie herhaald met de toevoeging:
en zes korven met bijen. Tevens zal alsdan ten verzoeke van de heer Hobe Brouwer te Eleveld publiek worden verkocht: 1 beste zwarte 3-jarige merrie.
Ten verzoeke van Hk. Strijk te Geelbroek:
1 drachtige merrie.
en ten verzoeke van Johs. Everts te Schieven:
1 drachtige merrie.
Amen – Boeldag Amen
Op donderdag 14 april a.s. zullen ten huize en op verzoek van J. Heuving en wed. L. Heuving te Amen publiek worden verkocht:
3 stuks hoornvee, waaronder 2 aanstaande te kalven en een pink, 23 Drentse schapen waaronder 9 ooien met lammeren, 16 kippen, 1 haan, partij stro, aardappels, roggezeef, karn met koperen hoep, boerendeel- en melkgereedschappen, grote en kleine koperen ketel, baktrog en kisten. Voorts huismeubelen als: tafels, stoelen, klok, pulpitrum, glas, aardewerk. Voorts 4 populieren bomen, geschikt voor klomphout, alsmede een partijtje gedorste rogge.
J. Lammerts Jr., deurwaarder. apr.-
Op dinsdag 26 april hopen onze geliefde ouders
Jan Meerten Schuring
en
Grietje Posthuis
hunne 40-jarige echtvereniging te herdenken.
Ekehaar, 23 April 1898,
Hunne dankbare kinderen
17.10 Assen – Naar we vernemen hebben de veeartsen, die in de omtrek de Drentse schapen onderzoeken, schurft geconstateerd in de kudden te Ekehaar, Amen en Eleveld.
10 dec. – Vast Goed Eleveld
Op donderdag 22 december 1898 dea avonds zes uur, ten huize van E. Hommes te Rolde, zal na rechterlijk bevel zo mogelijk in een zitting, zonder nadere palmslag, publiek worden verkocht
een perceel hooiland te Eleveld, sectie Q numero 131, groot 3 ha, 28 a en 29 c.
Ten verzoeke van en toebehorende aan de Erven Tale en Jacob Huizing te Anderen.
Jhr. J.A.G. v d Wijck, notaris te Assen
12 dec. – Palmslag Vast Goed Amen
Vrijdag 16 december 1898 om 10 uur, ten huize van de kastelein E. Hommes te Rolde, publiek bij palmslag worden verkocht
2 Boerenbehuizingen en onderscheidene percelen groenland, bouwland en heide, staande en gelegen te Amen, te zamen ingezet op f 7988,25, alsmede de Roosjesmaat onder Grolloo, ingezet op f 256,– en het Groote Stuk, gelegen in Geelbroek, ingezet op f 710,–.
Ten verzoeke van de Fam. Heuving en Popken.
Tevens zullen alsdan worden ingezet de percelen, toebehorende aan de heren J. Boerma en E. Hoving, gelegen te Amen, te zamen ingezet op f 1088,–.
Verkoopboekjes zijn te bekomen ten kantore van Jhr. Mr. A.W. van Holthe tot Echten, notaris.
26/27 dec. 1898 – Verkoop Hout Amen
Donderdag 5 april 1899 des morgens om 11 uur, publiek worden verkocht ongeveer 50 Eikenbomen waaronder 2 zware, een grote partij populieren- en elsenklompenhout, plm. 100 zware grove dennen en enige percelen schelhout.
Samenkomst bij het huis van de fam. Heuving en Popken.
Jhr. Mr. A.W. van Holthe tot Echten, notaris.

1899
24.4 – In de raadsvergadering van 20.4 is benoemd tot onderwijzeres nuttige handwerken te Ekehaar mevrouw J. Koerts-Wichers te Annen.
30.5 – Dat ook alhier goede paarden worden aangetroffen bewijst dat op de jongstleden jaarmarkt te Norg door kooplieden voor een span paarden, toebehorende aan E. Brouwer te Eleveld, zonder dat deze geld vroeg, tevergeefs f 1000,– is geboden.
28.8 – Naar men ons mededeelt is een paard van R. Brouwer te Eleveld, dat meervoudig op landbouw-tentoonstellingen is bekroond, door de directie der Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen aangekocht voor de som van f 620,–.

1900
17.2
Advertentie – Palmslag Boerenplaats Rolde.
Zaterdag 18 februari ’s morgens ten huize van de kastelein H.J. Darwinkel te Rolde zullen, ten verzoeke van de erven van wijlen de echtgenoten H, Duker en Zw. Homan, publiek bij palmslag worden verkocht:
hunne vaste goederen gelegen onder Eldersloo en Nijlande, ingezet als volgt:
huis, erf en grond 26 are f 950,–
percelen groenlanden 3,67,36 ha f 2290,–
percelen bouwlanden 2,24,10 ha f 536,–
diverse percelen veld 17,75,65 ha f 392,–
bosslag 0,39,60 ha f 50. Rolde
19.2 – Gisteravond werd ten huize van de kastelein H.J. Darwinkel, ten overstaan van notaris Veenhoven en ten verzoeke van de erven wijlen H. Duker en Zwaantje Homan palmslag gehouden van vaste goederen te Eldersloo en Nijlande, ingezet op f 4150,-. Huis, erf en grond brachten f 950,– op; koper werd R. Oostenbrink te Schoonloo. Percelen groenland ingezet op f 2230,– werden verkocht voor f 2675,-.
De zogenaamde binnengronden (bouwland) brachten goede prijzen op. Totaal ca. f 4800,–.
17.3 Rolde Raadsvergadering – Eervol ontslag werd op haar verzoek verleend aan mej. J. Huizing te Eldersloo als onderwijzeres in de nuttige 19 maart – Advertentie- Boeldag Amen. Op dinsdag 27 maart 1900 zullen ten huize van de heer H. Koops te Amen pubiek worden verkocht
2 paarden, waaronder een drachtige merrie, 15 stuks hoornvee, waaronder aanstaande te kalven, 70 Dr. schapen, waaronder ooien met lammeren, ploeg, eegte, paardetuigen, roggekist, hooi. Voorts huismeubelen als: kabinet, secretaire, ledikant, wieg, stoelen, bedden en toebehoren, porselein, glas- en aardewerk.
21.3. Amen – In de nacht van 4 op 5 februari jl. waren enige jongens, onder wie Geert Jeuring en Jan Boer, bij de woning van de vader van Albert R. te Amen. Boer maakte daar spektakel door op de ramen te tikken, tegen de deur te schoppen en met de klink te rammelen. Albert R., die te bed lag, ging op zijn vaders aandrang naar buiten en sloeg een der jongens, Geert Jeuring, die naar R. meende, vaker ‘ondeugde’ bij hun huis had gedaan, tegen het hoofd en bracht hem een bloedende wonde toe.
De getuige a décharge Jacob Jobing uit Annen verklaarde, dat het spektakel wel een kwartier duurde, waarschijnlijk omdat hij daar in huis was. Hij is namelijk uit Annen vandaan en was daar met een meisje uit Amen. De vader van Albert riep Albert van bed af om hem aan het rumoer een eind te doen maken.
Het OM zegt dat bij het huis van R. baldadigheden werden gepleegd, maar meent dat Albert in het verwijderen der jongens van het erf de veroorloofde perken te buiten ging. Hij eist 7 dagen gevangenisstraf tegen Albert. Deze verzoekt oplegging van een kleine geldboete.
Mr. A. Kloekers. optredende voor de beledigde partij, verzoekt om de ingestelde civiele actie toe te wijzen en dus beklaagde te veroordelen tot het betalen ener schadevergoeding van f 5,40.
Uitspraak over 8 dagen.
27.3 Amen – Boeldag op verzoek van H. Koops (o.a. 2 paarden, 15 stuks hoornvee, 70 Drentse schapen, ploeg, eegde, paardetuigen, roggekist, hooi. Voorts huismeubelen als: kabinet, secretarie, ledikant, wieg, stoelen, bedden met toebehoren, porselein, glas en aardewerk).
Assen 26.4 – Door de gemeente-politie alhier is heden proces-verbaal opgemaakt tegen E.H. te Geelbroek gem. Rolde wegens aanvoer van aardappelen ter markte beneden de opgegeven maat.
15.5 Raadsvergadering – Aankoop bouwterrein voor onderwijzerswoning in Ekehaar. Aangekocht werd, behoudens goedkeuring door de raad, een perceel grond, gelegen naast de school te Ekehaar. Een strook ter breedte van pl.m. 12 meter voor de som van f 200,–. Eigenaar J.M. Schuring te Ekehaar. Met algemene stemmen werd deze aankoop goedgekeurd.
Rolde 27.5 – Heden is onze gemeente een nuttige vereniging rijker geworden door de oprichting van het ziekenfonds “Hulp in lijden”. Ze telt 27 trekkende en 20 contribuerende leden. De trekkende leden betalen f 0,10 per week en kunnen bij ziekte acht weken per jaar f 3,– trekken. Tot commissaris werd nog gekozen de heer A. Boer te Amen.
Rolde 30.8 – Naar we vernemen heeft de heer R. Beiering te Deurze als bestuurslid der boterfabriek aldaar bedankt en is in zijn plaats benoemd de heer H. Brouwer te Eleveld. Rolde
7.10 – Te Eldersloo in deze gemeente is door aardappelkrabbers in het land van de landbouwer H. Huizing een zeer oude zilveren munt gevonden, groter dan een gulden. De ene kant draagt een gewerkt kruis met in ’t midden een H met het rondschrift DOMINI BENEDIC VM.AM ———. De keerzijde vertoont het hoofd van een geharnast krijgsman, waar omheen: CVS II D-G Franc———. Het randschrift is ten dele onleesbaar, doordat het stuk erg gesnoeid is. Naar we van een deskundige vernemen is het hoogstwaarschijnlijk een Pauselijke munt van Benedictus II.

1901
13.4 – Aanbesteding 2 onderwijzerswoningen te Grolloo en Ekehaar door de gemeente Rolde. Laagste inschrijver J. Steenstra te Zuidlaren voor f 4049,–, aan wie het werk is gegund.
5.6 Geelbroek – Boeldag op vrijdag 7 juni ten sterfhuize van E. Hup te Geelbroek gem.Rolde en ten verzoeke van diens erven publiek worden verkocht:
Drie koeien (2 nieuwmelkten en 1 aanstaand te kalven), 4 varkens, 10 kippen en 1 haan, 12 bijen met korven, 1 ouderwetse kast, klok, stoelen, spiegels, potten en pannen, 2 kruiwagens, 8 balken, voorts 2 melkbussen, boerengereedschappen en hetgeen meer ter verkoop zal worden aangeboden.
Assen 7.9 – De tweede prijs van de Groninger paardenloterij is ten deel gevallen aan J. Koerts, landbouwer te Amen.
23.9 – Te huur tegen 1 mei a.s. een groote boerenplaats, te bevragen bij den eigenaar B. Westebring te Ekehaar.
4.10 – Benoemingen tot brandmeester. Te Eleveld-Geelbroek R. Smeenge; te Amen A. Hingstman; te Nijlande en Eldersloo J. Beijering; te Ekehaar H. Westebring.
17.10 (Leeuw.Crt) – Tramplannen voor Drenthe
De Raad der gemeente Rolde sprak in gisteren (d.w.z. vrijdag j.l.) gehouden vergadering als zijn mening uit, dat de richting Assen-Eleveld-Ekehaar-Amen-Grolloo-Schoonoord is te verkiezen boven een richting Assen-Rolde-Grolloo-Schoonoord.
Er ontstaat voor de lijn Assen-Schoonoord hoe langer zo meer belangstelling. (Rest van het artikel niet overgenomen.)
21.12 – Als alle landbouwers van Amen, Ekehaar en Eleveld zich verbinden om melk te leveren, denkt de heer L. Thies, zuiveldirecteur te Kloosterveen, een zuivelfabriek te beginnen in een van bovengenoemde plaatsen.
25.12. – De heer Thies laat weten dat zich hierbij in geen geval de boeren van Eleveld kunnen aansluiten, omdat zij zijn aangesloten bij de boterfabriek te Deurze.

1906
15 jan. – Op initiatief van de heer burgemeester alhier werd een vergadering van belangstellenden uit de gehuchten Amen, Ekehaar en Eleveld belegd om te spreken over een eventueel aan te leggen tramlijn Assen-Schoonoord en hieromtrent inlichtingen te krijgen. Na verstrekte inlichtingen werd staande de vergadering getekend voor het nemen van aandelen voor een bedrag van f 9000. Wel een bewijs, dat door hen deze lijn zeer op prijs wordt gesteld, hetgeen niet met juistheid kan gezegd worden van Grolloo, daar aldaar slechts voor f 1750 aan aandelen is genomen
15 jan. – Door de Raad der gemeente Rolde is gisteren besloten f 15.000 aandelen te nemen in de tramlijn Assen-Schoonoord. Particulieren in die gemeente tekenden voor f 12.250, nl. in Amen, Ekehaar en Eleveld f 9000 in Grolloo f 1750, in Rolde f 1500.
27 mrt – Raadsvergadering 23 maart
De voorzitter deelt mede, dat in art. 48 der Onderwijswet de gunstige bepaling is opgenomen, dat op scholen met meer dan 24 en minder dan 41 leerlingen door het Rijk wordt vergoed () 1 onderwijzer boven het vereiste getal en daar te Ekehaar 37 leerlingen zijn (waarvoor er één onderwijzer is) stelt hij voor om van bovengenoemde gunstige bepaling gebruik te maken, daar dit het onderwijs zeer ten goede zal komen.
Alle leden stemmen hiermede in.
5 apr. – Boeldag Ekehaar
Op dinsdag 17 april 1906 des morgens om 10 uur zullen ten huize en ten verzoeke van de heer Jan Smeenge te Ekehaar publiek worden verkocht
1 zesjarige drachtige merrie
10 stuks hoornvee waaronder 2 nieuwmelkten, 3 drachtige vaarzen, 2 gusten en 3 pinken, 30 Drentse ooi- en weerschapen.
Verder 2 boerenwagens zo goed als nieuw waaronder een met opzet en kap, 1 ploeg, 2 eggen, 1 korenwaaier, paardegereide en 1 eikenhouten kabinet,
D.A.M. de Fremery, notaris.
29 okt. – Adv. Op de 6 november 1906 om 11 uur ten huize van E. Hommes te Rolde publiek bij inzate worden geveild:
2 percelen bosgrond
gelegen te Amen sectie Q nr. 428 en nr. 465
Ten verzoeke van de weduwe Mr. H. van Lier te Assen, notaris R.L. Rambonnet.
Rolde 27 okt. – Hoogstwaarschijnlijk zal het fietspad Rolde – Ekehaar enz. binnenkort tot stand komen. In de vergadering hierover gehouden is reeds door verschillende personen getekend. Een commissie is benoemd om de lijst nog aan andere belanghebbenden aan te bieden. Komt het pad er, dan zijn de verschillende gehuchten in deze gemeente zeer goed per fiets te bereiken.
Amen 27 okt. – Tot rijksambtenaar, standplaats Tegelen, is heden benoemd met ingang van 1 november de heer H. Hamming, alhier.

1907
Rolde 8 jan. – Een goed werk is verricht met het aanleggen van een fietspad Rolde – Ekehaar enz. Naar we vernemen is het nu voltooid en zijn alle gehuchten in deze gemeente nu vanuit Rolde per fiets te bereiken.
30 april – Raadsvergadering gem. Rolde
Tenslotte zegt de voorzitter, dat B en W aan de opdracht van de Raad hebben voldaan en naar Ekehaar zijn geweest tot het onderzoeken van geschikt terrein voor de nieuwe school aldaar, dat bij de thans bestaande school wel geschikt terrein is te krijgen van de familie Ten Berge Homan, maar dat door deze een ongehoord hoge som hiervoor gevraagd wordt ( f 75 per are voor heideveld); hij meent dat de Raad hierop niet kan ingaan en deze wijst dan ook eenparig het aanbod van de hand. Wordt besloten ander geschikt terrein te zoeken, daar aldaar nog wel meer grond beschikbaar is.
13 aug. – Raadsvergadering gem. Rolde
Aankoop grond voor de school te Ekehaar.
De voorzitter stelt voor hieromtrent een besluit te nemen.
Het lid Bakker deelt mee, dat de famile Homan niet genegen is hiervoor de benodigde grond af te staan dan voor f 75 de are en nog liever heeft, dat op het terrein geen school gebouwd wordt.
Het lid Brouwer stelt voor de oude school te vergroten, daar er zijns inziens aldaar nog zoveel grond beschikbaar is.
De voorzitter meent dat dit bezwaarlijk zal gaan, daar er alsdan weinig voor speelplaats overblijft, maar zal hieromtrent informatie inwinnen. Indien het blijkt dat dit onmogelijk kan wordt besloten de grond aan te kopen van G. Wiggerink.
31 dec. – Raadsvergadering gem. Rolde – 
– Behandeling en goedkeuring van bestek en tekening van een nieuw te bouwen school te Ekehaar
– Toevoeging post begroting 1907: 1. kamerhuur aan J. Smeenge te Ekehaar, dienende als hulpschoollokaal

1908
6 apr. – Boeldag schapen Ekehaar
Op zaterdag 11 april 1908 zullen ten huize en ten verzoeke van de heer Hm. Tap, schaapherder te Ekehaar, publiek worden verkocht
plm. 60 stuks Drentse schapen waaronder 30 ooien met lammeren en 30 gusten, alsmede een beste 2-jarige herdershond.
D.A.M. de Fremery, notaris
Boeldag Ekehaar
Op maandag 13 april 1908 des morgens om 10 uur, ten huize en ten verzoeke van H. Strijk te Ekehaar publiek worden verkocht
10 stuks hoornvee waaronder 2 aanstaand te kalven, 1 nieuwmelkte, 3 vroegkalvende vaarzen, 2 pinken, 2 halfjarige stieren, 30 Drentse schapen waaronder plm. 20 ooien met lammers, de rest enters. IJzeren ploeg, plm. 5000 kg. roggestro en ’t geen verder te voorschijn wordt gebracht.
Notaris K.L. Rambonnet
Boeldag Ekehaar
Op maandag 13 april 1908 ten verzoeke van H. Westebring te Ekehaar publiek worden verkocht een 3-jarig zwart merriepaard, 7 stuks hoornvee waarvan 3 koeien, 2 vaarzen en 2 pinken, 26 Drentse ooien met lammeren, ongeveer 16 kippen, boerenwagen opzet met linnen, 1 span eggen en hetgeen meer te voorschijn komt.
Notaris K.L. Rambonnet

1909
8 mrt. – Op maandag 8 maart 1909 om 10 uur ten huize en ten verzoeke van E. Piest te Ekehaar publiek worden verkocht
2 Paarden, als: 1 vierjarige bruine merrie en een best werkpaard.
Plm. 20.000 halve K.G. best gemestlands hooi, 10.000 halve K.G. stro, 2 boerenwagens met opzet, ploeg, dorsmachine en wat verder te voorschijn komt.
Voorts zullen alsdan worden verkocht voor Hendrik Strijk
15 beste drachtige Drentse ooischapen.
Notaris K.L. Rambonnet.

1910
14 juni – Ten gevolge van het onweer brandde hedenmiddag (13 juni) af de boerderij van H. Weggemans te Geelbroek (). Vee en inboedel werden gered. Het huis was verzekerd.

1912
9 nov. – Adv. Boerenplaats Ekehaar
Te huur bij inschrijving voor den tijd van 6 of 3 jaren
eene Boerenplaats te Ekehaar, bevattende behuizinge met p.m. 18 hectaren groenland en p.m. 5 1/2 hectaren bouwland.
Aanwijs geeft de eigenaar Reinder Schuring te Ekehaar.
Briefjes in te leveren 1 December e.k. ten kantore van notaris K.L. Rambonnet te Assen

1913
12 juli 1913 Gisteravond hielden hoofden en onderwijzers van Rolde en Ekehaar en vele belangstellenden in een schoolfeest ter herdenking van Nederlands onafhankelijkheid, vergadering in ’t logement van G. Hommes. Behalve de onderwijzers(essen) werden tot commissieleden gekozen (o.a.) J. Jobing te Amen; H. Westebring te Ekehaar.
Het feest wordt waarschijnlijk in ’t laatst van Augustus gehouden.

1915
Aanbestedingen – Rolde. Zaterdag is ten gemeentehuize aanbesteed: het maken van den steenslagweg Rolde-Nijlande-Ekehaar-Eldersloo-Amen naar de grens der gemeente Beilen. Van de 21 inschrijvers was laagst de heer G.F. Freeman te Aalten met f 67.822. (NRC)

1917
21.5 Rolde – Gistermiddag vergaderden de leden van de Vrijzinnig Democratische kiesvereniging in café Ottens. () Kandidaten voor de verkiezing van de gemeenteraad (o.a.) R. Schuring te Ekehaar.
7.11 Rolde – Plotseling sterfgeval
In Eldersloo staat een woonwagen. Van het gezin overleed plotseling een omstreeks 10-jarige jongen. De geneesheer Ter Spill kwam het zaakje niet helemaal in orde toe, hij waarschuwde justitie. Het parket te Assen is hedenmiddag ter plaatse gekomen en stelt een onderzoek in.
8.11 Rolde – Aangaande de vermoedelijke moord te Eldersloo deelde men ons nog het volgende mede. Een groot gezin, bestaande uit een vrouw en enige kinderen, benevens een man, die met de vrouw samenleeft, staat daar met een woonwagen. Met aardappelkrabben voor de landbouwers was veel geld verdiend.  De man T.P. maakte veel misbruik van sterke drank en verteerde veel van het gewonnen geld. Onenigheid kan moeilijk uitblijven.
P. vervoegde zich bij de dokter te Rolde om hulp voor de 16-jarige jongen v.S., die, zoals hij beweerde, in een mes was gevallen. Men vermoedde evenwel een andere doodsoorzaak. De politie werd gewaarschuwd en ’t lijk naar ’t gemeentehuis te Rolde vervoerd. Bij schouwing werd behalve een steek- of snijwond ook bloeduitstorting in de hersenen geconstateerd.
Naar we vernemen heeft de vrouw reeds bekend dat P. haar kind had gestoken.
Wij vernemen nader dat gisteravond te Assen werd binnengebracht en in het huis van bewaring opgenomen Tjeerd van S., 35 jaar, de woonwagenbewoner, verdacht de 16-jarige Pieter Veenstra van het leven te hebben beroofd. NB Volgens DrenLias heet de overledene Jitze Veenstra, zoon van Pieter Veenstra.
23.11. Amen – Door de rijkspolitie is tegen G.D. en H.D. te Amen proces-verbaal opgemaakt wegens het verwerken van rogge tot veevoeder

1925
21.7 Hedenavond omstreeks acht uur sloeg tijdens een hevig onweer de bliksem in de achterkap van de nog nieuwe boerenwoning van den landbouwer Jans Deenen alhier.
Voor het gezin Deenen een hele ramp te meer daar het boerenhuis -na lange jaren van moeizame arbeid verworven- pas gereedgekomen was en sinds Mei bewoond werd.
Huis en inboedel waren -hoewel de laatste laag- verzekerd.
Het schouwspel wekte veel bekijks, zelfs uit Assen was men per fiets naar de plek des onheils vertrokken.
Naar we vernemen kon de spuit van uit Rolde wegens te kort aan slangenmateriaal niet helpen en moest dus de Anreper brandspuit optreden. Evenwel mocht deze spuit niet zonder toestemming van Assen uitrijden, weshalve zij geruime tijd, nadat hulp ingeroepen was, op de plaats des onheils aankwam.
(Rolde wilde anders dan Vries geen overeenkomst met Assen sluiten waardoor Assen een extra brandspuit kon aanschaffen om de omliggende plaatsen te bedienen, staat er nog bij.)
22.7 – Te Huur. Bij inschrijving een Boerenplaats te Ekehaar voor den tijd van 3 of 6 jaar, bestaande uit plm. 10 H.A. groen- en plm. 5 H.A. bouwland, bij Mej. A. Westebring. Briefjes met twee borgen in te leveren bij J. Popping, welke aanwijs doet op 1 Augustus te Ekehaar.
23.7 – Onweer (22 juli) – Bij den landbouwer H. Westebring sloeg het hemelvuur op den bliksemafleider. Een paard, dat onmiddellijk in de nabijheid liep, sloeg tweemaal over de kop doch kwam er overigens goed af.
(De zaterdag daarop verschijnt er een grote advertentie in de Asser Courant van de installateur de fa. Meijer te Assen: De bliksemafleider van de heer H. Westebring te Ekehaar is door ons aangelegd).

1926
9.10 – Publieke verkoping van 9 1/2 ha. uitstekend groenland en 15 1/2 ha. voor ontginning geschikt heideveld, alles gelegen te Ekehaar. Ten verzoeke van D. Nijveen en cons. te Assen, in café Schuring.
18.10 – Verkoop van een slag heideveld onder Eldersloo, groot ongeveer 1.05.00 ha. ten verzoeke van G. Woering te Assen.

1929
4.9 Het onweer van vannacht
Te Ekehaar sloeg hedennacht plus minus 3 uur tijdens het aldaar hevig woedende onweer, de bliksem in de woning van de winkelier H. Ratering aldaar. Het huis is totaal afgebrand. Mede is een paard omgekomen.
24.12 – Te huur het jachtveld, Eleveld voor 2 of 3 achtereenvolgende jaren, aan tram en straatweg. Ongeveer een uur afstand van Assen, ter grootte van ruim 300 H.A. Briefjes in te leveren, voor of op de 28 december bij R. Smeenge te Eleveld.
Jachtveld verhuurd (7 jan.) – Het jachtveld te Eleveld ter grootte van ruim 300 H.A. is naar wij vernemen verhuurd aan de heer Prins. Prijs geheim.
Palmslag boerenplaatsje (19 maart 1931) – Hedenmiddag had ten overstaan van de notaris J.D.F. van Halsema in het café Schuring te Ekehaar ten verzoeke van de Erven van wijlen de echtelieden J. Stadman en A. Pepping de palmslag plaats van de navolgende onroerende goederen te en onder Ekehaar: 1. een boerenbehuizing met schuur en hof groot 43.58 Aren. Koper L. Paas voor f 3100,–. (Verder o.a. percelen land.)

1933
21 april (Leeuw.Crt) – Gerechtshof Leeuwarden behandelt het spoorwegongeval van 10 oktober jl, waarbij een goederentram in Ekehaar in botsing kwam met een personentram.
Voetbal (2 juli) – Hedenmiddag ontving het 2e elftal van de voetbalvereniging “A.D.O.” alhier bezoek van NZC II van Norgervaart. A.D.O. was overwegend sterker, doch wist dit niet in doelpunten uit te drukken, zodat bij het einde van dezen wedstrijd de stand nog steeds 0-0 was.
Eext (2 juli) – Hedenmiddag speelde een versterkt Eext III tegen A.D.O. I uit Ekehaar. Het was een vlug gespeelde ontmoeting waarin de A.D.O.-menschen zich voor het doel gevaarlijker toonden dan hun Eexter tegenstanders. De eindstand kwam met 5-1 in het voordeel van A.D.O. Stand bij rust was 3-1.
Rolde 12 juli – Gisteravond hielden hoofden en onderwijzers van Rolde en Ekehaar en vele belangstellenden in een schoolfeest ter herdenking van ‘Neerlands onafhankelijkheid’, vergadering in ’t logement van G. Hommes. Behalve de onderwijzers(essen) werden tot commissieleden gekozen ( ) J. Jobing te Amen; H. Westebring te Ekehaar en J. Oving te Eldersloo. Het feest wordt waarschijnlijk in ’t laatst van augustus gehouden.

1935
Benoemd (28.2) – Onze plaatsgenoot de heer J. Strijk is heden benoemd als hulp-commies, standplaats Kloosterhaar. Indiensttreding Maandag 4 Maart a.s. (1 maart 1935).
Uitbreiding telefoonnet (15.5) – Onze plaats mag zich verheugen in een gestadige vooruitgang, met het vervolg, dat zich alhier allengs verschillende neringdoenden hebben gevestigd.
Een grote stap zal wel weer worden gedaan door aansluiting van ons dorp aan het interlokaal telefoonnet. De hieraan verbonden werkzaamheden zullen spoedig een aanvang nemen.
Advertentie – Boeldag Ekehaar
Notaris Van Halsema zal 17 juni 1935 ten huize en ten verzoeke van de Wed. Hk. Nijmeijer en kinderen te Ekehaar publiek verkopen het gehele boerenbeslag.
Bij de gemeenteraadsverkiezing van Rolde van 19 juni 1935 is gekozen voor de Neutralen o.a.: H. Keun te Eleveld.
Geslaagd (10.7) – Geslaagd voor het examen voor zaakvoerder te Groningen onze plaatsgenoot de heer J. Schuring.
Advertentie – Inzet/toeslag boerderij te Ekehaar. Op 10 september 1935 in Café Schuring te Ekehaar:
1. Een boerenbehuizinge met stookhuis, erf en hof te Ekehaar, groot 28,41 are. Ingezet op slechts f 2050,–.
2. Een complex groen- en bouwland aan de weg van de Ekehaarder naar de Amer Esch onder Ekehaar
In eigendom toebehorend aan de heer G. Meursing c.s. te Ekehaar Ekehaar – IJsclub. Zaterdagavond werd in café ’t Centrum een ledenvergadering gehouden van de IJsclub “Eendracht”. Aftredende bestuursleden de heren Koerts en Wold werden bij acclamatie herkozen. Daarna geschiedde inning der contributie en ’t nazien der boeken. Bij monde van de heer Atsma werd décharge verleend. Hierop volgden enige attracties. Het muzikale gedeelte werd verzorgd door de heer Groenewoud uit Assen. Om 12 uur werd het eindsignaal gegeven.


1936
18 Jan. – Te Huur: Het Wildrijk Jachtveld Eleveld, prachtig gelegen in de nabijheid van Assen, groot plm. 300 HA. Omliggende velden staan onder toezicht. Inschrijvingen worden ingewacht bij de Volmachten R. Oosterloo en R. Smeenge.
4 Febr. – Jaarverg Groene Kruis
Het getal der bestuursleden werd met twee uitgebreid. Gekozen werden hiervoor de heren G. Jansen te Schoonloo en R. Westebring te Ekehaar. 25 April – Heden behaalde onze plaatsgenoot bakker R.R. Immenga op de permanente vakwedstrijden uitgeschreven door S. Hielema bakkersgrondstoffenfabriek te Groningen een aantal prijzen.
11 Mei – Dodelijk ongeval te Ekehaar
Landbouwer van de zolder gevallen
De 61-jarige landbouwer J. Strijk te Ekehaar viel hedenmorgen van den zolder en was op slag dood. Hij was bezig met het schoonmaken en viel van een hooger gelegen zolder op den koestalzolder. Deze kon het gewicht van den vallende niet verdragen met het noodlottig gevolg. dat Strijk er door zakte. Het slachtoffer kwam met het hoofd op de steenen terecht en was onmiddellijk dood.
12 Mei – Aan de gevolgen overleden – Naar wij vernemen is mej. A. Mensing-de Vries te Amen, die een paar maanden geleden bij het aanmaken van den kachel met benzine ernstige brandwonden opliep, thans aan de gevolgen daarvan overleden.
20 Mei (advertentie) – De landbouwvereniging Ekehaar vraagt prijsopgave van de benodigde eierkolen en anthraciet.
Levering franco bergplaats belanghebbenden in juni of aug.
Inschrijvingen ingewacht tot en met 25 Mei bij A. Steen, te Ekehaar. 18 Nov. Ouderavond – In de openbare lagere school werd maandagavond een ouderavond gehouden. De belangstelling van de zijde der ouders hiervoor was buitengewoon groot. Eerstens bestond er gelegenheid het schriftelijk van de leerlingen in te zien, waarvoor natuurlijk veel belangstelling bestond. Daarna had een uitvoerige bespreking plaats aangaande het kerstfeest. Ook werden nog besprekingen gevoerd over het a.s. huwelijksfeest van prinses Juliana en prins Bernhard. Na vele discussies werd besloten zowel het kerstfeest als het huwelijksfeest hier te doen houden. Voor beide feesten zal slechts één collecte worden gehouden. Vervolgens had verkiezing van een lid der oudercommissie plaats in de vacature P. Hingstman te Amen, welke niet herkiesbaar was. In diens plaats werd verkozen de heer Hm. Piest te Amen.
Hierna kwam in bespreking of het wenselijk zou zijn ook hier, evenals in meerdere dorpen, rapporten in te voeren voor de leerlingen. Zowel het hoofd der school als de onderwijzer, de heer Andela, gaven hieromtrent hun mening te kennen die er op neerkwam, dat zij niet met het doel sympathiseerden. Daar dit punt toch de goedkeuring moet hebben van de raad dezer gemeente, werd van verdere bespreking afgezien. In verband met de ouderavond kort geleden te Rolde gehouden, waarin besproken was te trachten Eldersloo, hetwelk thans onder deze schoolkring behoort, bij Rolde te voegen, sprak men algemene afkeuring hierover uit. Men zal dan ook pogingen in het werk stellen dit tegen te gaan. Daarna werd door de heer Andela een aardige voordracht gegeven, die bij de ouders zeer in de smaak viel. Nadat het hoofd der school nog mededelingen had gedaan betreffende het huwelijksgeschenk, werd deze bijeenkomst gesloten.

1937
30 Jan. – Goederentram ontspoord
Gistermorgen vroeg is bij Eleveld een goederentram van de E.D.S. ontspoord. Daarbij zijn de locomotief en vier wagens uit de rails gelopen. De wagens bleven nog overeind staan, doch de locomotief kantelde en kwam op de weg terecht. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor, terwijl de materiële schade nogal meevalt. De locomotief zal morgen weer in het spoor worden gereden en op herstelling worden nagezien.
Naar men ons mededeelt moet de oorzaak van het ongeval worden gezocht in het bevroren zijn van de tramlijn; het is te begrijpen dat het bij de huidige weersomstandigheden onmogelijk is de trambaan voldoende vrij te houden van sneeuw en ijs.
22 Febr. Rolde – Een vreemd geval – Wie is de eigenaar van het kalf?
De Rijkspolitie en de controleur van de Landbouwcrisiswet alhier oefenden gisteren controle uit op een boerderij, gelegen tussen Amen en Hooghalen, in de gem. Rolde (Opm.: Dit is de boerderij waar nu een campingrestaurant is gevestigd.) Op deze boerderij bleek alles volgens de Landbouwcrisiswet in orde te zijn, doch een eigenaardige ontdekking deden de voornoemde ambtenaren, toen zij op een afstand van 50 meter achter de boerderij een kalf vonden verstopt in een zandheuvel. De zandheuvel was uitgehold en de wanden waren van de binnenzijde met palen gestut. Het was een volledige stalling en het dier had dan ook geheel geen last van de kou.
Aanvankelijk dachten de ambtenaren, dat het kalf behoorde aan het bedrijf, waar de controle was ingesteld. Zulks temeer, omdat een half uur in de omtrek geen andere boerderij aanwezig is. Doch nadat de ambtenaren zich met de boer ter plaatse over dit vreemde geval hadden onderhouden, bleek dat deze van niets wist. Ook wat de verzorging van het dier betreft, was door hem nooit iets gemerkt.
Op last van de ambtenaar van het OM te Assen is daarom het dier in beslag genomen, terwijl tegen de naaste buurman proces-verbaal is opgemaakt. 12 Nov. Boerderij verkocht  – Bij onderhandse verkoop heeft de heer L. Paas alhier zijn boerenbehuizinge verkocht aan de heer J. Hoogeveen te Rolde. De koopprijs is geheim.

1938
26 Juli. Ongeval – Tijdens het zomerfeest j.l. hier gehouden is de 16-jarige G. Schuring door een verkeerde manoeuvre uit de draaimolen gevallen. 
De knaap die bewusteloos was, had volgens Dr. Rijpma te Rolde een lichte hersenschudding.
15 Nov. Kerkelijke verkiezing – Herkozen zijn tot gemachtigden in het Kiescollege: (o.a.) P. Hingstman en A. Rodenboog te Amen.

1940
Voor de politierechter te Assen
(29.8) Onvoorzichtig met vuur
Berend B. te Ekehaar zou aldaar op 5 juli een stukje heide in brand hebben gestoken, waardoor gevaar ontstond voor andere velden en bosje, die voor een deel ook verbrandden.
Verdachte bekent. Hij had brandzoden nodig en schonk blijkbaar onvoldoende aandacht aan het doven van het vuur.
De officier vraagt, nadat getuige Lodewijk Bosker is gehoord, die de brand vlak bij verdachte zag ontstaan, 14 dagen gevangenisstraf, waartoe verdachte werd veroordeeld, ondanks zijn beroep op clementie, daar hij nog nooit met de politie in aanraking was geweest.
(30.8) Rolde – Aanleg zandweg
Voor aanleg van een zandweg, lang 1140 meter, ten behoeve van de Markegenoten van Ekehaar, is een overheidssubsidie toegezegd tot een maximum van f 992,–.

1942
19 jan. 1942 (Leeuw.Crt.) – Hardrijderij voor mannen om het kampioenschap van Nederland, zaterdag op de ijsbaan te Eelde gehouden.
De uitslag luidde: () 6. T. Venema te Ekehaar.

1943
Het Vaderland 17 Nov. – Notaris tot f 5000 boete veroordeeld
Enige tijd geleden wilde een bakker te Ekehaar (Drenthe) zijn winkelpand overdoen voor f 9500, terwijl de koper bovendien voor de klanten der zaak nog f 1500 en voor de inventaris f 750 zou moeten betalen. De aspirant-koper ging hiermee akkoord, maar het prijzenbureau voor onroerende zaken achtte de prijs van f 9500 te hoog en stelde de hoogst toelaatbare verkoopprijs op f 7000.
De koop zou niet zijn doorgegaan indien de notaris de heer G.H. Klaucke te Assen, die deze overeenkomst behandelde, niet met een merkwaardig advies was gekomen. Deze stelde namelijk voor de prijs van het winkelpand te verlagen tot f 7000 en dan voor ‘goodwill’ een bedrag van f 4750 in de koopacte te vermelden, zodat uiteindelijk de zaak toch nog f 11.750 zou opbrengen. Aldus werd gedaan, maar aangezien deze handelwijze als een ontduiking der prijsvoorschriften was te beschouwen, riep de inspecteur voor de prijsbeheersing te Leeuwarden de notaris ter verantwoording. Boete van f 5000 opgelegd.

1948
14 Febr. – De collecte ten bate van de sportvereniging “Broekstreek” heeft een bedrag van f 1018,50 opgebracht.
25 Febr Autobus tegen boom gebotst – Gistermiddag is een EDS-bus van de lijn Coevorden-Assen te Ekehaar door tot nog toe onbekende oorzaak van de weg af  geraakt en tegen een boom gebotst. De gevolgen waren ernstig, want zowel de chauffeur en de conductrice als twee passagiers moesten naar het ziekenhuis te Assen worden overgebracht. Door de kracht van de botsing werd de bus van voren zo ernstig beschadigd dat de chauffeur, de heer J.M. Bimans uit Coevorden, op zijn zitplaats bekneld raakte. Ook de conductrice mej. G. Kort bekwam ernstige verwondingen terwijl de heer Luinge, bakker te Grolloo, een arm brak. Een passagiere afkomstig uit Uithuizen werd in bewusteloze toestand naar het ziekenhuis overgebracht. 
Door de Rijksverkeerspolitie wordt een onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk ingesteld.

1953
13 jan. – Te Ekehaar werd een hardrijderij gehouden van jongens en meisjes van leden. Prijswinnaars waren:
Jongens 14 t/m 16 jaar: T. Stoffers; J. Warmolds; W. Heuving; J. Gils
Jongens van 16-18 jaar: H. Stoffers; W. Warmolds; G. Wiggerink; H. Boer. 
Meisjes van 14-16 jaar: T. Boer; G. Schuring; H. Ebbinge; H. Venema 14 jan. – Op het Grootveen werd heden een wedstrijd gehouden van leden. De uitslag was: 1. J. Jobing; 2. J. Koerts; 3. G. Lamberts; 4. Th. Venema; 5. Js. Leever
9 juni – Te Ekehaar had een aanrijding plaats tussen een trailer, welke gebruikt wordt voor melkvervoer ten behoeve van de DOMO en een kermiswagen, welke terugkeerde van de tentoonstelling te Rolde. Beide voertuigen liepen zware schade op, doch persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. De politie stelt een onderzoek in. 31 aug. – Gemeente Rolde – Ontwerp van het plan tot herziening van het uitbreidingsplan voor Ekehaar is ter inzage gelegd.

1954
22 april – 50 jaar getrouwd – 50 jaar huurboer
Eleveld- Het echtpaar Vrijs-Leupen hoopt eind dezer maand het heuglijke feit te herdenken dat het 50 jaar geleden een verbond voor het leven aanging. Op zichzelf is dat geen gebeurtenis die in de nieuwskolommen van onze krant vermeld wordt (). In dit geval is de heer Vrijs echter op die dag ook precies 50 jaar boer op dezelfde boerderij, die hij huurt van de familie Brouwer. Er is dus in dubbele zin sprake van een gouden jubileum. () De heer Vrijs is ondertussen 77 jaar geworden en zijn echtgenote 74, doch zij genieten nog een redelijk goede gezondheid en het “werk is er nog niet af”.

1957
3 jan. – Door de jongensvereniging DIO te Ekehaar werd een cursus georganiseerd in het toiletteren en monsteren van paarden. () Een diploma verwierven: W. Beijering; J. de Bie; L. Hollander; H. Smeenge Lzn; J. Speelman; H. Venema; W. Warmelts; H. Westebring en G. Wiggerink.
8 okt. – De BOD afd. Ekehaar hield zaterdag jl. in samenwerking met de plaatselijke meisjesvereniging haar keuring van de kalveropfokclub.
De bedoeling van de afdeling is de toekomstige boeren en boerinnen bekendheid te geven  met het opfokken, toiletteren en voorbrengen van het rundvee.
De jury, bestaand uit de heren Hidding en Ebbinge, konden aan de volgende personen prijzen uitreiken: 1.W. Warmelts; 2. J. Speelman; 3. H. Meertens; 4. mej. Jt. Meertens; 5. mej. J. de Bie 16 okt. – Ekehaar – De Bond van Plattelandsvrouwen maakte een aanvang met het winterprogramma. De bijeenkomst werd geleid door de presidente mw. Westebring-Schuring.
Tot vice-presidente werd benoemd mw. G. Koerts-Dilling. Voor de cursus fijne keuken gaven zich een voldoend aantal leden op.
De heer Frankes draaide vervolgens een filmpje over het leven van Michiel de Ruyter.
9 nov. – Feestavond Bejaarden
Ekehaar – De ouden van dagen hadden een feestelijke avond in cafë Schuring aangeboden door de Vrijwillige Vrouwelijke Hulpverlening gemeente Rolde in samenwerking met de afdeling Ekehaar van de Bond van Plattelandsvrouwen.
Op deze avond, die zeer in de smaak viel, werd een film vertoond door ds. Van de Hof uit Grolloo, over de zonnedag 1957 met nog een plattelandsfilmpje. ()
25 nov. – Ekehaar – De controleur B. uit Rolde kwam vrijdagmorgen met zijn auto tengevolge van de gladheid aan het slippen en belandde in een ondiepe sloot. De wagen kwam op zijn kant te liggen en werd licht beschadigd. Omwonenden tilden met vereende krachten de kleine Citroën weer op de weg en B. kon zijn reis vervolgen.
25 nov. – Ekehaar – Oudercommissie en personeel van de o.l. school alhier kunnen weer terugzien op een tweetal geslaagde ouderavonden, die werden verzorgd door personeel en kinderen van de hoogste klassen. Ze voerden een vijftal kleine toneelstukjes op en zongen enkele liedjes.()
Voor de heer B. Boer, aftredend als lid (niet herkiesbaar) van de oudercommissie werd de heer Joh. Weggemans gekozen. ()
De schoolreisjes worden de volgende zomer gemaakt naar Oranjewoud en naar Twenthe
27 nov. IJsclub staat er goed voor
Ekehaar – De ijsclub ‘De Eendracht’ te Ekehaar hield gisteravond haar jaarvergadering in café Boelens te Amen. 
De vergadering stond onder leiding van de heer M. Frankes. Uit het verslag van de penningmeester de heer J. Takens bleek dat de vereniging over f 462,87 beschikt. De heren H. Lamberts en K. Keun waren aftredend als bestuurslid. () Bij de rondvraag werd in het midden gebracht dat dit jaar de ijsclub 40 jaren bestaan heeft. ()
28 nov. – Jaarvergadering SVDB
Onder voorzitterschap van de heer H. Speelman hield de “Sportvereniging van de Broekstreek’ de jaarvergadering in café Schuring.
Het jaarverslag van de secretaris vermeldde o.a. de uitbreiding van de afdeling handbal en wel met twee aspirant ploegen.
Medegedeeld werd dat het nieuwe sportterrein zeer waarschijnlijk tijdens de komende competitie nog niet bespeeld mag worden.
Het verslag van de penningmeester de heer H. Ratering gaf een voordelig saldo. De heer W. Brink gaf een verslag over de handbal. De heer H. Ebbinge bracht namens de elftalcommissie verslag uit over de verrichtingen van de elftallen.
Een returnbezoek aan Gelselaar kwam ter sprake en er werd besloten in september een bezoek van twee dagen te brengen aan deze club. ()
Op 13 augustus zal de jaarlijkse sportdag worden gehouden.
Bij de bestuursverkiezing werd herkozen de heer Joh. Leever en in de vacature H. Speelman werd verkozen H. Ebbinge.
2 dec. Gemeenschap werkt mee
Ekehaar – Door B en W van Rolde werd in café Schuring te Ekehaar een contactmiddag belegd met de aangelanden van het toekomstig wegschap ‘Weg Ekehaar en Geelbroek’.
Om dit plan te doen slagen met het oog op de bestedingsbeperking moest de kostenbegroting omlaag. 
De aanwezige aangelanden zegden dan ook hun volle medewerking toe door gratis de benodigde grond hiervoor af te staan. Er zal geprobeerd worden om reeds in het voorjaar 1958 met het object te beginnen. De kosten zullen bestreden worden door het invoeren van een baatbelasting.

1959
19 oktober (Prov. Dr. en Asser Crt.)- Opening van de geasfalteerde Esweg. Lees het hele artikel.

1962
30 juli (Prov. Dr. en Asser Crt.) – Opening sportveld – Lees het hele artikel.


1963
4 febr. – Moeder Geerte
De toneelvereniging ‘De Broekstreek’ gaf de jaarlijkse uitvoering in café ‘Centrum’. Opgevoerd werd het toneelspel in drie bedrijven ‘Moeder Geerte’. onder regie van de heer J. Hilbrands. Na afloop werd er nog gezellig gedanst met medewerking van de ‘Silver Stars’ uit Grolloo. Uitslagen Schaatswedstrijden
Ekehaar – Priksleeën en schaatswedstrijden voor kinderen van de lagere school. (Uitslagen niet overgenomen).
12 febr. – Vergadering BOD
De BOD vergaderde onder voorzitterschap van de heer J. Speelman in café Popken.
Een bijzonder woord van welkom werd gericht tot de heren Gaaikema, De Boer en Schuiling van de verzorgingscommissie.
Na het huishoudelijke gedeelte hield de heer H. Westebring een inleiding over het onderwerp ‘Landbouwbeleid’, waarover na de pauze vragen werden gesteld.
Nadat de vragen uit de vragenbus beantwoord waren volgde sluiting. 12 febr. – De toneelvereniging gaf nogmaals een opvoering van het toneelspel ‘Moeder Geerte’ vanwege de grote belangstelling. Het muzikale gedeelte werd weer verzorgd door de ‘Silver Stars’, die nog de gelegenheid gaven tot menige gezellige dans.
7 maart – ‘Trek aan de bel’
De BOD vergaderde samen met de DPM in café Popken. Nadat het huishoudelijk gedeelte was afgehandeld kreeg voor de pauze iedereen nog een vraag te beantwoorden. Na de pauze werd het spel . Trek aan de bel’ gespeeld, onder leiding van de heer K. Waldus.
12 maart – Ekehaar getroffen door een tbc-explosie
Assen/Rolde – In Ekehaar heeft zich een tuberculose-explosie voorgedaan. Inmiddels zijn acht besmette gevallen geconstateerd. Drie van de besmette personen zullen naar een sanatorium moeten worden overgebracht.
De districtsconsultatiearts te Assen meent de bron van de besmetting te hebben gevonden. De mogelijkheid bestaat, dat zich nog meer besmette gevallen zullen voordoen. Inmiddels is reeds vastgesteld, dat op 4, 5 en 6 april aanstaande zal worden begonnen met een bevolkingsonderzoek. Met het onderzoek op de scholen is men reeds begonnen.
De besmetting heeft zich voorgedaan tijdens een uitvoering van de gymnastiekvereniging SVDB, die 14 en 15 december is gehouden. De jeugdige besmette personen zijn allen lid van de vereniging. De inspectie van de Volksgezondheid is inmiddels op de hoogte gebracht.
Van de zijde van het consultatie bureau voor tuberculose van de provincie Drenthe is meegedeeld, dat thans nog niet kan worden bekeken in hoeverre het bevolkingsonderzoek zich zal uitstrekken buiten Rolde.
Pas de vorige week heeft men kunnen vaststellen, dat de besmetting op de gymnastiekuitvoering plaatsgehad moet hebben.
Van de zijde van het bestuur van de vereniging SVDB is inmiddels alle medewerking aan het onderzoek toegezegd.
8 mei – In Ekehaar huis en landerijen verkocht
De heer Jans Reinders verkocht zijn huis met 15 are grond onlangs aan de heer , thans woonachtig te Baarn. 
Ten overstaan van notaris Felderhof vond de verkoping plaats in café Centrum, van de landerijen:
Inzet: 0.60 ha. land bij huis f 3000, de heer Vijfschaft, Grolloo; 1.40 ha. koemaat f 3900, J. Tjassens te Amen; 0.92 ha. veenakker f 4000, F. Ebbinge, Ekehaar; 0.65 ha. elakker f 2700, B. Westebring, Ekehaar; 2.20 ha. nieuwkamp f 8700, B. Westebring, Ekehaar.
Bij de veiling werd de inzet niet verhoogd, de koemaat is gegund aan de heer J. Tjassens, de andere percelen werden ingehouden.
9 augustus – Provinciale Geitenkeuring in Assen
‘Lammie’ van Meijeringh Ekehaar uitgeroepen tot beste melkgeit’
Assen – De geitenhouder H.J. Meijeringh uit Ekehaar mag zich gelukkig prijzen in het bezit te zijn van de beste melkgeit in de hele provincie Drenthe. Zijn tweejarige geit, Lammie, werd namelijk zaterdagmiddag op de in Assen gehouden provinciale keuring, georganiseerd door de Drentse  Bond van Geitenhouders, door een jury aangewezen als algemeen kampioen.Van alle ruim 130 ingezonden geiten maakte het dier in alle opzichten de meeste aanspraak op de titel. Het beschikte over een goed ontwikkeld lichaam en bezat bovendien een goede romp en twee paar sterke benen. ()
11 okt. (Leeuw.Crt) – Hielbijl, 3200 jaar oud, gevonden in Drenthe
In Amen (gem. Rolde) is tijdens graafwerkzaamheden een zogenaamde hielbijl gevonden, die dateert uit omstreeks 1300 jaar voor Christus. Het onderzoek van de praehistorische afdeling van het provinciaal museum in Assen, heeft uitgewezen, dat het een der best gekonserveerde bronzen hielbijlen is uit die tijd, die men tot dusver heeft gevonden.
28 oktober – Amsterdamse Drenten verrassen 35 T. B.C.-patiënten uit Ekehaar
Appelscha/Haren/Ekehaar – Vijfendertig inwoners uit Ekehaar, die als gevolg van de tuberculose-explosie ongeveer een jaar geleden in sanatoria in Haren en Appelscha en gedeeltelijk thuis werden verpleegd, zijn zaterdag met geschenken verrast door het dagelijks bestuur van de Drentse vereniging Amsterdam.()
In Appelscha was L. de Weerd een van de eerste patiënten die zijn geschenken in ontvangst mocht nemen.

1967
27 jan. – Vreugde in de Broekstreek over de nieuwe o.l. school
Ekehaar – Nimmer is binnen een zo korte tijd een school gebouwd als in Ekehaar. () Tien maanden na het afkomen van de urgentieverklaringen en de goedkeuringen is het gebouw verrezen. Ekehaar heeft daarmee een tweeklassige permanente school gekregen. () De leerlingen van de scholen uitten hun vreugde in diverse spontane bijdragen waarbij het wee van de oude school is bezongen en het wel van de nieuwe hoopvol in het vooruitzicht is gesteld.
De bevolking van de Broekstreek, die bekend staat als een zeer hechte gemeenschap onderstreepte de dankbaarheid voor het verkrijgen van de nieuwe school met een reeks cadeaus, waaronder een bandrecorder, een bel voor de school, een koffiezetapparatuur voor het personeel en een daarbij behorend servies. (Rest van het artikel niet overgenomen)
27 okt. (Prov. Dr. en Asser Crt.) – Twee boerderijen in de as gelegd – lees het hele artikel

1971
17 april (Prov. Dr. en Asser Crt.)- Ekehaar betrekt dorpshuis –lees het hele artikel
23 nov. (Leeuw.Crt) – NAM vindt nieuw, vrij omvangrijk aardgasveld
De NAM heeft niet ver van haar hoofdkantoor in Assen een nieuw gasveld aangeboord. Dinsdagmorgen is in Eleveld (gem. Rolde) onder de rook van Assen het op 3100 meter diepte gevonden gas via een brandvlam ontstoken. De NAM heeft ter plaatse twee maanden geboord. Het gevonden veld is een van de “grotere kleinere” zei de technisch directeur van de NAM. (Rest van het artikel niet overgenomen.)

1972
10 nov. – SVDB bestaat 25 jaar – lees het hele artikel
13 nov. – Ballen en geld voor SVDB
Ekehaar – “U heeft goed werk verricht, waar velen een voorbeeld aan kunnen nemen.” Dit zei burgemeester J.G. Borgesius zaterdagmiddag tijdens de receptie van de jubilerende sportvereniging “De Broekstreek” (25 jaar) in het dorpshuis van Ekehaar. ( )
Leuke anecdote; de failliete (?) toneelclub “De Broekstreek” heeft de laatste centen in de kas van de SVDB gestopt. (Rest van het artikel niet overgenomen.)
2 nov. (NvhN) – In het uiterste geval Ekehaar als offer.
Rolde wil wel een druppel, geen stroom Assenaren – lees het hele artikel 

1975
14 jan. – Luuk Brands sluit zijn bakkersbedrijf – lees het hele artikel.

1979
aug. – SVDB heeft nieuwe voorzitter – Suichies gaat; Brinkman komt
Ekehaar – In café Popken in Ekehaar hield de sportvereniging SVDB haar goed bezochte jaarvergadering. Voorzitter H. Suichies hanteerde in die vergadering voor de laatste keer de hamer. Acht jaar lang leidde hij de club uit de Broekstreek. Als zijn opvolger is gekozen de heer Klaas Brinkman.
Ook van het bestuurslid H. Ratering werd afscheid genomen. Hij gaf 20 jaar achtereen zijn beste krachten aan SVDB. Niet alleen als bestuurslid, maar tevens lid van de elftalcommissie. Hij werd even extra in het zonnetje gezet. De heer L. Hollander volgt hem op.
Verdeeld over de afdelingen voetbal, volleybal en gymnastiek telt SVDB in totaal zo’n 200 leden. (Rest van het artikel niet overgenomen).

1980
Drentsch Weekblad – De Broekstreek heette even ‘Pimpelstee’ – 
lees het hele artikel

1983
22 aug. – Nieuwe school in Ekehaar geopend
In Ekehaar stond zaterdagmiddag de officiële opening van de gloednieuwe tweeklassige openbare lagere school en de daarmee gelijktijdig gerealiseerde uitbreiding van het dorpshuis De Eekhof met een jeugdsoos en bergruimte in het middelpunt van de belangstelling. (Rest van het artikel niet overgenomen.)

1992
23 juli (Leeuw.Crt) – In Drenthe opnieuw lichte aardbeving
In het gehucht Geelbroek, zo’n 5 km. ten zuiden van Assen, heeft zich vannacht een lichte aardbeving voorgedaan. De beving had volgens het KNMI een kracht van 2,5 op de schaal van Richter. Er is geen schade ontstaan.
Het is de derde beving in Geelbroek van dit jaar. Op 23 3n 24 mei was in hetzelfde gebied eveneens sprake van twee lichte schokjes. Ook vorig jaar deden zich in deze regio twee aardschokken voor. Eind 1993 worden de resultaten verwacht van een onderzoek waaruit moet blijken of er een relatie bestaat tussen de gaswinning in Noord-Nederland en de aardschokken.
13 nov. (Leeuw.Crt) – Gaswinning uit Drentse Eleveld oorzaak van kleine aardbevingen (Artikel niet overgenomen.)